Generelle betingelser for tilbud og arbejder

 • For tilbuddet gælder ”Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed” af 10. december 1992 (AB 92), med mindre undtagelser er gjort i nærværende almindelige betingelser.
 • Tilbuddet er gældende i 30 arbejdsdage med mindre andet er aftalt eller iht. udbudsmaterialet.
 • Alle priser er ekskl. moms.
 • Betalingsbetingelser: AB92, med mindre der forligger anden aftale herom.
 • Ved betaling efter forfaldsdato tillægges morarenter på 1,75 % pr. måned fra forfaldsdatoen samt rykkergebyr 100,00 DKK pr. gang. Ved manglende betaling overdrages sagen til fremmedinkasso.
 • ØFO ApS sender samtlige fakturaer som E-mail faktura til e-mail modtager eller Elektronisk til EAN-modtager. Ønskes faktura fremsendt med Post Danmark vil der blive pålagt DKK 20,00,- i gebyrer for dette.
 • ØFO ApS stiller ikke sikkerhed med mindre dette aftales.
 • ØFO ApS udarbejder gerne kundevejledning med hensyn til det købte arbejdes rette brug og vedligeholdelse. Det påhviler køber at sikre sig, at have modtaget fornødne vejledninger.
 • Fjernelse og/eller bortkørsel af affald herunder bl.a. blæsesand mv., miljøafgifter o. lig. er ikke indeholdt i tilbuddet, med mindre det står oplyst. Hvis dette ønskes, skal dette aftales ved særskilt pris evt. ved aftale om opstilling og betaling af deponicontainer.
 • Der skal være vand og strøm (400V) til rådighed.
 • Arealerne skal være ryddet, herunder bl.a. div. genstande på gulvarealer, facader mv.. Ligeledes gælder det planter o.lig. foran facader, sokler mv..
 • Ved en evt. afdækning af vinduer, døre mv. skal der gøres opmærksom på, at der vil kunne forekomme mærker/små huller, efter fastgørelse af afdækningen.
 • Afdækning mod andre ejendomme er ØFO ApS uvedkommende, med mindre vi er skriftligt bestilt hertil.
 • Skader opstået grundet manglende afdækning er ØFO ApS uvedkommende. Såfremt ØFO ApS måtte blive pålagt at betale for skader opstået på tredjemands ejendom som følge af manglende afdækning, skal ØFO ApS’ medkontrahent holde ØFO ApS skadesfri, således at ØFO ApS’ medkontrahent betaler det pålagte beløb til ØFO ApS.
 • ØFO ApS er ikke ansvarlig for bundens/overfladens beskaffenhed. ØFO ApS kan ikke blive erstatningsansvarlig, såfremt det under arbejdets udførelse måtte vise sig, at bunden/overfladen ikke er egnet til den aftalte behandling. Herunder også ved injiceringsarbejder.
 • Ved udendørsarbejder der bliver forlangt udført i en ikke vejrligsegnet periode, påtager ØFO ApS sig ikke ansvar for skader opstået grundet vejret efter f.eks. vand, kondens, kulde mm. I et sådant tilfælde står det for rekvirentens regning enten at sørge for afskærmning, opvarmning mm. eller evt. reparation efter en evt. skade.
 • Ventetid grundet manglende klargøring o. lig. fra andre entreprenører mv., herunder manglende klarmelding af stilladser eller færdiggørelse heraf, faktureres særskilt udover den aftalte pris, med erlagt tid.
 • ØFO ApS kan ikke blive erstatningsansvarlig for en eventuel forsinkelse, der skyldes ØFO ApS’ underleverandører, herunder udlejere af stilladser.
 • Alle evt. nødvendige tilladelser skal være indhentet inden ØFO ApS opstarter arbejdet.
 • ØFO ApS er ikke ansvarlig for screening for bl.a. PCB, bly, asbest o.lig. og kan ikke pålægges udgifter i forbindelse hermed. Ligeledes kan ØFO ApS ikke drages til ansvar eller pålægges udgifter, såfremt det viser sig at der måtte forefindes PCB, bly, asbest o.lig. i forbindelse med vores udførelse af arbejderne.
 • Kunden/bygherre forpligter sig til at tegne en entreprise- eller all risk-forsikring samt forsikring mod skader ved storm og brand, vandskader, svampe- og insektangreb, rørskader og skader på stikledninger, og at medtage ØFO ApS på policen.

​Kontakt ØFO

Send os en forespørgsel.

Vi vender tilbage hurtigst muligt.

 
 
 
 
 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

FIRMA

Østjysk Facaderens & Overfladebehandling ApS

CVR: 27176615

KONTAKT

ADMINISTRATION

Tlf.: 87 82 81 09

E-mail: kontakt@oefo.dk

ARBEJDE/TILBUD

Tlf.: 20 12 02 83

E-mail: facaderens@oefo.dk

csr