Generelle betingelser for tilbud og arbejder

 • ​​Dansk Byggeris, til enhver tid gældende, standardforbehold er gældende.
 • For tilbuddet gælder ”Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed” af 10. august 2018 (AB 18), med mindre undtagelser er gjort i nærværende almindelige betingelser.
 • Tilbuddet er gældende i 30 arbejdsdage med mindre andet er aftalt eller iht. udbudsmaterialet.
 • Alle priser er ekskl. moms.
 • Betalingsbetingelser: AB18 (15 arbejdsdage), med mindre der forligger anden aftale herom.
 • Ved betaling efter forfaldsdato tillægges morarenter på 1,75 % pr. måned fra forfaldsdatoen samt rykkergebyr 100,00 DKK pr. gang. Ved manglende betaling overdrages sagen til fremmedinkasso. For forbruger den til enhver tid gældende procesrente.
 • ØFO ApS sender samtlige fakturaer som pdf-faktura til e-mail modtager eller Elektronisk til EAN-modtager. Ønskes faktura fremsendt med Post Danmark vil der blive pålagt DKK 25,00,- i gebyrer for dette.
 • Ved modtagelse af betaling/overførsler fra udlandet beregnes der et gebyr på kr. 20 pr. betaling/overførsel.
 • ØFO ApS stiller ikke sikkerhed med mindre dette aftales.
 • Hvis ØFO ApS har stillet garanti, kan ØFO ApS fremsætte krav vedrørende eventuel meromkostning til garanti, selvom der er fremsendt slutfaktura fra ØFO, hvis afleveringsfristen bliver udskudt for projektet, så ØFO ApS’ garanti ikke kan nedskrives.
 • ØFO ApS udarbejder gerne kundevejledning med hensyn til det købte arbejdes rette brug og vedligeholdelse. Det påhviler køber at sikre sig, at have modtaget nødvendige vejledninger.
 • Fjernelse og/eller bortkørsel af affald herunder bl.a. blæsesand mv., miljøafgifter o. lig. er ikke indeholdt i tilbuddet, med mindre det står oplyst. Hvis dette ønskes, skal dette aftales ved særskilt pris evt. ved aftale om opstilling og betaling af deponicontainer.
 • Kørsel, 6,50 kr/km.
 • Alle opmålinger i forbindelse med ØFO ApS’ udførelse af entreprisen angives/foretages som bruttomål medmindre andet aftales.
 • Der skal være vand og strøm (400V) til rådighed.
 • Arealerne skal være ryddet, herunder bl.a. div. genstande på gulvarealer, facader mv. Ligeledes gælder det planter o.lig. foran facader, sokler mv.
 • Ved en evt. afdækning af vinduer, døre mv. skal der gøres opmærksom på, at der vil kunne forekomme mærker/små huller, efter fastgørelse af afdækningen.
 • Afdækning mod andre ejendomme er ØFO ApS uvedkommende, med mindre vi er skriftligt bestilt hertil.
 • Skader opstået grundet manglende afdækning er ØFO ApS uvedkommende. Hvis ØFO ApS måtte blive pålagt at betale for skader opstået på tredjemands ejendom som følge af manglende afdækning, skal ØFO ApS’ medkontrahent holde ØFO ApS skadesfri, således at ØFO ApS’ medkontrahent betaler det pålagte beløb til ØFO ApS.
 • ØFO ApS er ikke ansvarlig for bundens/overfladens beskaffenhed. ØFO ApS kan ikke blive erstatningsansvarlig, hvis det under arbejdets udførelse måtte vise sig, at bunden/overfladen ikke er egnet til den aftalte behandling. Herunder ej heller ved injiceringsarbejder.
 • Ved udendørsarbejder der bliver forlangt udført i en ikke vejrligsegnet periode, påtager ØFO ApS sig ikke ansvar for skader opstået grundet vejret efter f.eks. vand, kondens, kulde mm. I et sådant tilfælde står det for rekvirentens regning enten at sørge for afskærmning, opvarmning mm. eller evt. reparation efter en evt. skade.
 • Evt. ventetid grundet manglende klargøring o. lig. fra andre entreprenører mv., herunder manglende klarmelding af stilladser eller færdiggørelse heraf, faktureres særskilt udover den aftalte pris, med erlagt tid.
 • ØFO ApS kan ikke blive erstatningsansvarlig for en eventuel forsinkelse, der skyldes ØFO ApS’ underleverandører, herunder udlejere af stilladser
 • Alle evt. nødvendige tilladelser skal være indhentet inden ØFO ApS opstarter arbejdet.
 • Bygherre forpligter sig til at tegne en all-risk forsikring og medtage ØFO ApS på policen. Kopi af police samt kopi af betalt præmie skal tilsendes ØFO ApS inden arbejdet påbegyndes.
 • Brand- og sikkerhedsforanstaltninger er bygherres ansvar og skal stilles til rådighed af denne. Bestilles vi til dette afregnes efter tid og forbrug.
 • Bygherre har ansvaret for, at alle nødvendige forundersøgelser og screeninger er udførte vedrørende forurening og miljø vedrørende det arbejde, der skal udføres af ØFO ApS. ØFO ApS forudsætter således at bygherre har udført alle relevante forundersøgelser/screeninger inden arbejdet igangsættes.

​Kontakt ØFO

Send os en forespørgsel.

Vi vender tilbage hurtigst muligt.

 
 
 
 
 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

FIRMA

Østjysk Facaderens & Overfladebehandling ApS

CVR: 27176615

Læs vores CSR-politik her​

Administration

Tlf.: 87 82 81 09

E-mail: kontakt@oefo.dk

ARBEJDE/TILBUD

Tlf.: 20 12 02 83

E-mail: facaderens@oefo.dk

BOGHOLDERI

Faktura skal sendes til os via EAN nr. 5790002659676
Øvrige henvendelser bedes sendes til bogholderi@oefo.dk.

csr.blaa.m.tekst